ලිපි

වාර්ෂික ස්වර්ණ තිළිණ හා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය 2020.02.06 දින බෝඹුවල සේවා සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනයේදි පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය.නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ මූලස්ථාන,ගම්පහ,කොළඔ,කළුතර සහ බෝඹුව නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ, සහකාර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ මූලස්ථාන හා හෝමාගම,වල්පිට,අඹේපුස්ස,හොරණ දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ආයතන ප්‍රධානින් සහ 2018/19 අධ්‍යයන වර්ෂ සහතික පත්‍රලාභී 42ක් වූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු විය.