ලිපි

2020 යල කන්නය සඳහා බිත්තර වී ලබා ගත හැකි ස්ථානයන් 
කෘෂිකර්ම උප.කොට්ඨාශය

ගොවි මහතාගේ නම

දුරකථන අංකය

වි ප්‍රභේදය

බුසල් සංඛ්‍යාව

අලුත්ගම බෝගමුව

දිපාල් රාජපක්ෂ

0702687380

BW367

47

මරඳගහමුල

එන්.ඒ.කුමාරතුංග

0725211072

BW367

160

මරඳගහමුල

කේ.පී.දයාපාල

 

BW367

63

වල්පිට

උපුල් සරත්කුමාර

0712064095

BW367,BG354

120,27

මාබෝදල

බුද්ධිපාල ගුණවර්ධන

0718669509

BW367

100

ගලහිටියාව

ජයවීර මහතා

0335675729

BW367

140

ගලහිටියාව

රවින්ද්‍ර මහතා

0777357069

BG359

25

මිරිගම

නයන කමල් මහතා

0718562821

BW367,BG374

100,100

පස්යාල

නයුම් වික්‍රමසිංහ මහතා

0763154532

0714932030

BW367,BG366,BW372,BG300,

BG300,BG250

100,40,30,30,

30,30

වෑකේ

සිරිවර්ධන මහතා

0718226282

BW367

140

ජා ඇල

ඩිල්ෂාන් මහතා

0774346965

BW367

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම්  කාෂිකර්ම උපදේශක අකිල පල්ලේවල මහතා අමතන්න 071