ලිපි

 

පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වනු ලබන  එක් අවුරුදු වෘත්තීය කෘෂිකර්ම පුහුණු පාඨමාලාව හා සමගාමීව ක්ෂේත්‍ර සහායක (කෘෂිකර්ම)” ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ 4) පුහුණු පාඨමාලාව - 2020 /2021 සඳහා අයදුම්පත් බාරගැනේ . ඒ අනුව, හෝමාගම දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - පිරිමි පුහුණු ලාභීන් සඳහා සහ වල්පිට දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - කාන්තා පුහුණු ලාභීන් සඳහා  අයදුම්පත්‍ර කැඳවන අතර, නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය  විද්‍යුත් තැපෑලෙන්  එවිමට කටයුතු කරන ලෙස කාරුණිකව දැනුම් දෙමු.  ඒ අනුව සම්පූර්ණ කරන ලද ඔබගේ අයදුම් පත්‍ර " This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ලිපිනයට යොමු කරන්න. වැඩි විස්තර සඳහා නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ අමතන්න. 071-8504161 හෝ සහකාර  කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ -  දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - වල්පිට 071-4453007 / සහකාර  කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ - දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - හෝමාගම 071-8029689

 

1. ගැසට් නිවේදනය 

2. අයදුම් පත්‍රය 

 

Online ක්‍රමයට අයදුම් කරන්න