ලිපි

රජයේ සෞභාගයේ දැක්ම  ජාතික ප්‍රතිපත්තියට අනුව දිළදු පවුල් නගා සිටුවා ආර්ථික සංවර්ධනයට ඔවුන් දායක කර ගැනීමේ ජාතික වැඩපළිවෙල යටතේ තරුණ තරුණියන් 100,000 ක් පුහුණු කිරීමට යෝජිතය. මේ යටතේ පැල තවාන් සංවර්ධන සහායක වෘත්තිය සඳහා තෝරාගන්නා ලද ප්‍රතිලාභීන් 26 දෙනෙකු සඳහා පුහුණුව වල්පිට දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී ආරම්භ කර ඇත.