ලිපි

පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ බස්නාහිර පළාත් ගෙවතු වගා තරඟයේ ජයග්‍රාහකයින් සඳමා තෑගි සහ සහතිකපත් පිරිනැමීමේ උත්සවය ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021.12.30 දින පෙ.ව.9.30 ට මිනුවන්ගොඩ කෘෂිකරම උපදේශක කොට්ඨාශයේ දී පැවැත්වේ.