கட்டுரைகள்

பல துறை அபிவிருத்திக்கான பணிக்குழுக்கான 100,000  வேலைவாய்ப்புக்கள் - செப்டம்பர் (15.9.2020) முதல் ஹொரானாஅம்பேபுசாஹோமகாமாவால்பிட்டாமாவட்ட விவசாயப்பயிற்ச்சிநிலையங்கள் மற்றும் பொம்புவால சேவை கால பயிற்சி நிலையத்தில் வேலை தேடுபவர்களுக்குகான பயிற்சி