ඇමතුම් තොරතුරු

පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

7 වන මහළ

නව පළාත් සභා සංකීර්ණය

ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල

දුරකතන අංකය 011 2092683

ෆැක්ස් අංකය 011 2092666

විද්‍යුත් ලිපිනය pdagriwp@gmail.com 

නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ(ව්‍යාප්ති) කාර්යාලය

අංක 497/1

ගාලු පාර

රත්මලාන

දුරකතන අංකය 011 2607135

ෆැක්ස් අංකය 011 2607135

විද්‍යුත් ලිපිනය ddagricolombo@gmail.com

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

කලංවිල

හොරණ

දුරකතන අංකය 034 2261107

ෆැක්ස් අංකය 034 2261107

විද්‍යුත් ලිපිනය datchornaaad@gmail.com

නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාප්ති) කාර්යාලය

ශ්‍රි බෝධි පාර

ගම්පහ

දුරකතන අංකය 031 2222164

ෆැක්ස් අංකය 031 2222164

විද්‍යුත් ලිපිනය ddagricolombo@gmail.com

සේවා සංස්කරණ පුහුණු ආයතනය

බෝඹුවෙල

දුරකතන අංකය 034 22818446

ෆැක්ස් අංකය 034 22818446

විද්‍යුත් ලිපිනය bombuwalaist@gmail.com

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු ආයතනය

වල්පිට

දුරකතන අංකය 033 2272296

ෆැක්ස් අංකය 033 2272296

විද්‍යුත් ලිපිනය datcwalpita@gmail.com

නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ(ව්‍යාප්ති) කාර්යාලය

නාගොඩ

කථතර

දුරකතන අංකය 034 2222440

ෆැක්ස් අංකය 034 2222440

විද්‍යුත් ලිපිනය weerakoonwmcdd@gmail.com

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

අබේපුස්ස

දුරකතන අංකය 033 227953

ෆැක්ස් අංකය 033 227953

විද්‍යුත් ලිපිනය - datacambepussa@gmail.com