ඇමතුම් තොරතුරු

නිල්වල නයනානන්ද
ලේකම්

කෘෂිකර්ම ඉඩම් වාරිමාර්ග ධීවර සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සහ ගොවිජන සංවර්ධනය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

අංක 204
පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය
7 වන මහල ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත
බත්තරමුල්ල
දුරකකන. අංකය +94112673435
ෆැක්ස් අංකය +94112673090
විද්‍යුත් ලිපිනය secagriwp@sltnet.lkලිපිනය

පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

අංක 204
7 වන මහල
නව පළාත් සභා ගොඩනැගි සංකීරණය
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත
බත්තරමුල්ල
දුරකතනය 011 2092667
ෆැක්ස් 011 2092666
විද්‍යුත් ලිපිනය : pdagriwp@gmail.com
වෙබ් ලිපිනය : www.agridept.wp.gov.lk

පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

උත්පලා අමරකෝන් 
පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ - වැ.බ.

පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 204,  7 වන මහළ පළාත් සභා ගෙ‍ාඩවැගිලි සංකීරණය 
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත 
බත්තරමුල්ල

දුරකතනය 011 2092679
ෆැක්ස්  011 2092666
ජංගම දුරකථනය 0
71  8027985
විද්‍යුත් ලිපිනය : pdagriwp@gmail.com

නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

බී.ජේ.එස්.සමන්මලී ප්‍රනාන්දු
නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 204, 7 වන මහළ පළාත් සභා ගෙ‍ාඩවැගිලි සංකීරණය
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත
බත්තරමුල්ල

දුරකතනය 011 2092679
ෆැක්ස් 011 2092666
ජංගම දුරකථනය 0
71 8504161
විද්‍යුත් ලිපිනය : pdagriwp@gmail.com

සහකාර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ - සංවර්ධන

උදේනී මංගලිකා අමරබන්දු
සහකාර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 204, 7 වන මහළ
පළාත් සභා ගෙ‍ාඩවැගිලි සංකීරණය
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත
බත්තරමුල්ල

දුරකතනය 011 2692428
ෆැක්ස් 011 2092666
ජංගම දුරකථනය 0
71 8031069
විද්‍යුත් ලිපිනය : pdagriwp@gmail.com

ගණකාධිකාරී
කේ.එල්.ලසන්ති
ගණකාධිකාරී

පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 204, 7 වන මහළ
පළාත් සභා ගෙ‍ාඩවැගිලි සංකීරණය

ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත
බත්තරමුල්ල

දුරකතනය 011 2092679
ෆැක්ස් 011 2092666
විද්‍යුත් ලිපිනය : pdagriwp@gmail.com

පරිපාලන නිලධාරී
එච්.එම්.එස්.පී.එම්.දෙහිමල්ගොල්ල
පරිපාලන නිලධාරී

පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 204, 7 වන මහළ
පළාත් සභා ගෙ‍ාඩවැගිලි සංකීරණය
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත
බත්තරමුල්ල

දුරකතනය 011 2092683
ෆැක්ස් 011 2092666
විද්‍යුත් ලිපිනය : pdagriwp@gmail.com