පිහිටීම
පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
7 වන මහල
නව පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය
අංක 204
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

දුරකථන අංකය - 011 2092683
ෆැක්ස් අංකය - 011 209 2666
විද්‍යුත් ලිපිනය - pdagriwp@gmail.com
වෙබ් - www.agridept.wp.gov.lk

පැමිණෙන ආකාරය

බසයෙන්

මාර්ග අංක

පිටකොටුව

171 පැලවත්ත - කොටුව

පිටකොටුව

170 අතුරුගිරිය-කොටුව

කොල්ලුපිටිය

177 කොල්ලුපිටිය-කඩුවෙල

ගොතටුව - කොස්වත්ත

152 කොස්වත්ත-කොටුව

කඩුවෙල

177 කඩුවෙල-කොල්ලුපිටිය

මහනුවර - පානදුර

17 මහනුවර-පානදුර

කුරුණෑගල - පානදුර

17 කුරුණෑගල - පානදුර

ගොඩගම - හයිලෙවල් පාර

190 මීගොඩ - කොටුව

අතුරුගිරිය

170 අතුරුගිරිය - කොටුව

පන්නිපිටිය

174 පන්නිපිටිය - බත්තරමුල්ල

කොහුවල

163 දෙහිවල - විදේශසේවා