එක් අවුරුදු වෘත්තීය කෘෂීකාර්මික පුහුණු පාඨමාලාව
ගැසට් නිවේදනය සහ අයදුම් පත්‍රය
අයුදුම් පත්‍රය බාගත කරන්න