බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය 2019

මුදල් මූලාශ්‍රය

ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව

අනුමත මුදල රු.

වියදම

ප්‍රගතිය
%

පළාත් සංවර්ධන ප්‍රදාන

50

97,770,925.00

 93,425,676.20

95.56

පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්‍රදාන

17

22,000,000.00

21,716,563.60

98.71

පරිපූරක

05

 82,659,726.30

 69,850,153.14

84.50

පළාත් සංවර්ධන ප්‍රදාන (ප්‍ර.ලේ.)

01

600,000.00

 591,502.60

98.58