පරිසර හිතකාමී පලිබෝධ නාශක භාවිතා කරමු

 

 පලතුැරු ගසකින් වැඩි අස්වැන්නක්

 

 ඔබට අතහිත දෙන අපේ සේවාවන්

 

 කාබනික පොහොර යොදා පස සරු කරමු

 

 ළුලවළු පළතුරු පණුවන්ට බිලි නොදෙමු

 

 දේශීය ආහාර පාරිභෝජනය තුළින් නිරෝගිමත් අනාගතයක් බිහි කරමු

 

 ආහාර සුරක්ෂීතතාවය සඳහා අල බෝග වගා කරමු