වෙනත් ආයතන වෙත සපයන සේවාවන්
  • නව කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණික දැනුම විවිධ ආයතන වලට ලබාදිම
  • පොහොර පනත හා පස් සංරක්ෂණ පනත ක්‍රියාත්මක කිරිම
  • පළිබෝධ නාශක පනත ක්‍රියාත්මක කිරිම
  • බෝග වර්ගිකරණය යටතේ හදුනාගත් බෝග සමුහ වශයෙන් ව්‍යාප්ත කිරිම
  • බෝග වර්ගිකරණය යටතේ හදුනාගත් බෝග සමුහ වශයෙන් ව්‍යාප්ත කිරිම