සිදු කරමින් පවතින ව්‍යාපෘති - 2020 - ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

1

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පුරන් කුඹුරු නැවත වගා කිරීම

2

ප්‍රජා මූල ආහාර නිෂ්පාදන හා සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන (අදියර 01) - ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

3

ප්‍රජා මූල ආහාර නිෂ්පාදන හා සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන (අදියර 02) - වල්පිට දි.කෘ.පු.ම.

4

ප්‍රජා මූල ආහාර නිෂ්පාදන හා සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන (අදියර 03) - වල්පිට දි.කෘ.පු.ම.

5

ප්‍රජා මූල ආහාර නිෂ්පාදන හා සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන (අදියර 04) - වල්පිට දි.කෘ.පු.ම.

6

ප්‍රජා මූල ආහාර නිෂ්පාදන හා සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන (අදියර 02) - අඹේපුස්ස දි.කෘ.පු.ම.

7

ප්‍රජා මූල ආහාර නිෂ්පාදන හා සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන (අදියර 03) - අඹේපුස්ස දි.කෘ.පු.ම.

8

ප්‍රජා මූල ආහාර නිෂ්පාදන හා සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන (අදියර 04) - අඹේපුස්ස දි.කෘ.පු.ම.

9

මීරිගම ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ අඹේපුස්ස දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පටක රෝපණ විද්‍යාගාරය හා පාංශු විද්‍යාගාරය නවීකරණය කිරීම යටතේ උපකරණ ලබාදීම

10

මීරිගම ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ අඹේපුස්ස දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පටක රෝපණ විද්‍යාගාරය හා පාංශු විද්‍යාගාරය නවීකරණය කිරීම

සිදු කරමින් පවතින ව්‍යාපෘති  - 2020 - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය