නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය - ගම්පහ
ලිපිනය

නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ
නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය (ව්‍යාප්ති)
ශ්‍රි බෝධී පාර
ගම්පහ

දුරකථන අංකය - 031 2222164
ෆැක්ස් අංකය - 031 222164
විද්‍යුත් ලිපිනය - agddgmp@gmail.com


පැමිණෙන අාකාරය 
ගම්පහ නගරයෙන් පහත සඳහන් මාර්ග අංක යටතේ ඇති බස් රථයකින් පැමිණ කච්ඡේරිය අසලින් බැස ශ්‍රි බෝධි පාරේ මිටර් 200 ක් පමණ ඉදිරියට ගමන් කරන්න

බසයෙන්

මාර්ග අංක

 ගම්පහ සිට  කොළඹ

200

 ගම්පහ සිට  කිරිදිවැල 

202

 ගම්පහ සිට  කිරිදිවැල 

205

 ගම්පහ සිට  පූගොඩ 

207

 ගම්පහ සිට  කඩුවෙල 

228