අපගේ කණ්ඩායම


උත්පලා අමරකෝන්
පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ.)


උත්පලා අමරකෝන්
අතිරේක පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ


බී.ජේ.එස්.සමන්මලී ප්‍රනාන්දු
නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ


ෂර්මිලා මනෝරී
ගණකාධිකාරී


එච්.එම්.එස්.පී.එම්. දෙහිමල්ගොල්ල
පරිපාලන නිලධාරී

සුනීතා මල්මාලගේ
නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ - වැ.බ.
කළුතර


ඩබ්ලිව්.එම්.එම්.වජිරකාන්ති
නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ
ගම්පහ


ජී.ජී.සී.ද.සිල්වා
නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ
කොළඹ


බී.ජේ.එස්.සමන්මලී
නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ
බෝම්ඹුවෙල


ජී.පී.මහවිතානගේ
සහකාර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ
දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
හොරණ


එච්.එච්.පේමරත්න
සහකාර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ
දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
හෝමාගම


එම්.එල්.එල්.සී.මහානාද
සහකාර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
වල්පිට


ජේ.පී.එස්.හේමලතා
සහකාර පළාත් කෘෂීකර්ම අධ්‍යක්ෂ
දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
අබේපුස්ස