අපගේ කණ්ඩායම

Ayesha New PD
අයේෂා ගුණවර්ධන
පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

uthpala
උත්පලා අමරකෝන්
අතිරේක පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ


බී.ජේ.එස්.සමන්මලී ප්‍රනාන්දු
නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ - මූලස්ථාන

්ජජසමබඒබඑ
කේ.එල්.ලසන්ති
ගණකාධිකාරී

Ao
එච්.එම්.එස්.පී.එම්. දෙහිමල්ගොල්ල
පරිපාලන නිලධාරී

dualnjali
දුලාංජලි වන්ද්‍රසේකර
නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ
ගම්පහ

Grata
ජී.ජී.සී.ද.සිල්වා
නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ
කොළඹ

nilaxi
නිලක්ෂි
නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ
කළුතර

nadeera
නදීරා අස්සල ආරච්චි
නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ
වල්පිට


ජී.පී.මහවිතානගේ
සහකාර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ
දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
හොරණ

sriyangani
ජේ.පී.එස්.හේමලතා
සහකාර පළාත් කෘෂීකර්ම අධ්‍යක්ෂ
දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
අබේපුස්ස


එම්.එල්.එල්.සී.මහානාද
සහකාර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
වල්පිට