නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය
ශ්‍රි බෝධි පාර
ගම්පහ
දුරකතන අංකය : 033 2222164 , 033 2222467 ෆැක්ස් අංකය : 033 2222164 විද්‍යුත් ලිපිනය : agddgmp@gmail.com
නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

එම්.ඩී.එස්.ඒ.චන්ද්‍රසේකර
නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන අංකය - 071 439 4375

කැලණිය කලාපය

එච්.ඒ.ආර්.එස්.රණසිංහ
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන අංකය - 070 260 6727
මීරිගම කලාපය

නිශාන්ති ජයවික්‍රම
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන අංකය - 071 802 9689
ව්‍යාප්ති සේවාවන්
බෝග නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම්
 • වී වගාව
 • එලවළු වගාව
 • පළතුරු වගාව
ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය
 • මී මැසි පාලනය
 • බිම් මල් වගාව
 • දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය
 • මල් හා විසිතුරු පත්‍ර ශාක
ශාක ආරක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම්
 • පළිබෝධ නාශක බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම හා උපදෙස්
 • බෝග සායන වැඩසටහන්
බීජ හා රෝපන ද්‍රව්‍ය අලෙවිය
 • බීජ
 • ප්‍රකාශන
 • ලියාපදිංචි පැල තවාන්කරුවන්
කෘෂිකර්මාන්තය හා තරුණ ප්‍රජාව
 • කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන සහකාර සහ ගොවි සංවිධාන හරහා කෘෂිකර්ම යන්ත්‍ර භාවිතයට සලැසීම
 • පාසල් කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන්
ජංගම අලෙවි ප්‍රවර්ධනය සහ ප්‍රදර්ශනය
විෂයභාර නිලධාරීන් හා ඇමතුම් තොරතුරු
වී වගාව


පී.පී.ඒ.එස්.ඒ.පල්ලෙවල
දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම උපදේශක - ශ්‍රිල.තා.සේ - 1
දුරකතන අංකය : 071 4427694


මීමැසි පාලනය, කාබණික පොහොර, යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත්


ඒ.එස්.අතුකෝරල
දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම උපදේශක - ශ්‍රිල.තා.සේ - 1
දුරකතන අංකය : 071 4495248


එලවළු බෝග, ක්ෂ්‍රේත්‍ර බෝග


ඒච්.එම්.අයි.ඒ.අභයවර්ධන
දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම උපදේශක - ශ්‍රිල.තා.සේ - 1
දුරකතන අංකය : 071 8029681ජානකී අල්විස්
කෘෂිකර්ම මෙහෙයුම් නිලධාරී
දුරකතන අංකය : 071 449 1597


බිම්මල් වගාව සහ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය


පී.එස්.එන්.පතිරණ
දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම උපදේශක - ශ්‍රිල.තා.සේ - 1
දුරකතන අංකය : 075 9747503


අල බෝග වගාව


පද්මිණි කුමරි
දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම උපදේශක - ශ්‍රිල.තා.සේ. වීශේෂ ශ්‍රේණිය
දුරකතන අංකය : 071 8043561


පලතුරු වගාව


ඩබ්ලිව්.එස්.එම්.රෑපසිංහ
දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම උපදේශක - ශ්‍රිල.තා.සේ.1
දුරකතන අංකය : 071 8029694


PDG ව්‍යාපෘති

1

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂි උපදේශක කාර්යාල සඳහා කෘෂි උපකරණ කට්ටල සපයා දීම.

2

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වී නිෂ්පාදනය ඉහල නැංවීම සඳහා යාය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.

3

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පැරිෂුට් ක්‍රමයට වී වගා කිරීම.

4

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අල වගා කලාප පිහිටුවීමේ වැඩසටහන.

5

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක කොට්ඨාශවල ගොවි පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

6

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගුණාත්මක එළවළු බීජ නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැඩසටහන.

7

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගුණාත්මක බිත්තර වී නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැඩසටහන.

8

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වී වගාවේ කාබනික පොහොර භාවිතය දිරි ගැන්වීමේ වැඩසටහන.

9

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පුරන් කුඹුරු නැවත වගා කිරීමේ වැඩසටහන.

10

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ යහපත් කෘෂිකාර්මික වගා පිළිවෙත් (GAP) යටතේ එලවළු නිෂ්පාදනය කිරීම

11

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක කාර්යාල 26 ක් සඳහා ගොවීන් දැනුවත් කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.

12

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය සහ ව්‍යාප්ති කාර්යාල තොරතුරු තාක්ෂණය මගින් සවිමත් කිරිම සඳහා යෙදවුම් ලබා දීම.

13

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගුණාත්මක බිත්තර වී නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා උපකරණ සැපයීම.

14

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ හදිසි වසංගත හා ආපදා තත්වයන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීම
සඳහා පහසුකම් සැලසීම.

15

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුල කෘෂිකර්ම උපදේශක කොට්ඨාශ මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක ආදර්ශ ගෙවතු වගා වැඩසටහන.

16

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කැලණිය තොරතුරු හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටා ඇති ආදර්ශ ගෙවත්ත සංවර්ධනය කිරීම.

17

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කැළණිය තොරතුරු හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයේ ගුණාත්මක පැළ බඳුන් නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැඩසටහන

PSDG ව්‍යාපෘති

1

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ එලවළු නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැඩ සටහන.

2

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අන්නාසි වගාවේ ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීම.

3

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ එළවළු පැළ තවාන් කරුවන් දිරිමත් කිරීම

4

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මී පැණි නිෂ්පාදකයින් දිරිමත් කිරීමේ වැඩසටහන.

5

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බිම්මල් නිෂ්පාදකයින් දිරිමත් කිරීම

6

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ ආහාර තාක්ෂණ ඒකකය සඳහා පුහුණු ආධාරක සහ ද්‍රව්‍ය ලබා දීම.