ගොවි සංවිධාන - ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
ගොවි සංවිධාන සංඛ්‍යාව
- 880
සමාජික සංඛ්‍යාව - 48,033
ගොවි සංවිධාන - කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
ගොවි සංවිධාන සංඛ්‍යාව
-
සමාජික සංඛ්‍යාව -
ගොවි සංවිධාන - ‍කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
ගොවි සංවිධාන සංඛ්‍යාව
- 318
සමාජික සංඛ්‍යාව - 18,440