ගොවීන් සඳහා සපයන සේවාවන්

නව කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණික දැනුම ගොවීන්ට ලබාදිම

ආදර්ශණ හා ක්ෂේත්‍රන මගින් ගොවින් දැනුවත් කිරිමම

පස් පරික්ෂා කර පොහොර නිර්දේශ ලබාදිම

නව බෝග වර්ග හදුන්වාදීම

නව කෘෂිකර්ම යන්ත්‍ර ගොවින්ට හදුන්වාදිම

කෘෂි පුවත් හා කෘෂිකාර්මික තොරතුරු මහජනතාවට ලබාදිම

නව වර්ග හා ප්‍රභේද පළාත ඇතුළත ව්‍යාප්ත කිරිම

කෘෂිකාර්මික තරග පැවැත්විම

ගොවි සහනාධාර නිශ්චිත ගොවීන් වෙත ලබා දීම
ගොවින්ට අවශ්‍ය රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරිම

කෘෂිකාර්මික ප්‍රදර්ශන කටයුතු

සුළු ගොවි කණ්ඩායම් බිහි කිරිම

තරුණ ගොවි සමාජ පිහිටුවිම